Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Cliënt: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Pak je Potentieel de opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
  2. Overeenkomst / Opdracht: de overeenkomst van opdracht op grond waarvan Pak je Potentieel tegen betaling van honorarium en kosten door Cliënt werkzaamheden voor Cliënt verricht.
  3. Pak je Potentieel: de opdrachtnemer die voor Cliënt op grond van een overeenkomst van opdracht werkzaamheden verricht.

Artikel 2 Pak je Potentieel
2.1      Pak je Potentieel is een eenmanszaak, gevestigd te Utrecht, en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83186794. Pak je Potentieel wordt in deze algemene voorwaarden verder aangeduid als ‘PJP’.

Artikel 3 Toepasselijkheid
3.1      De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en opdrachten, waaronder begrepen iedere vervolgopdracht, gewijzigde opdracht of aanvullende opdracht die aan PJP worden gegeven. In geval van vervolgopdrachten, gewijzigde opdrachten of aanvullende opdrachten tussen PJP en Cliënt, althans een aan Cliënt gelieerde (rechts)persoon, worden de algemene voorwaarden aan Cliënt éénmaal ter hand gesteld. In die situatie geldt voor alle opdrachten dat aan Cliënt een redelijke mogelijkheid is geboden om van de algemene voorwaarden kennis te nemen.
3.2     Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld ten behoeve van PJP, alsook ten behoeve van alle personen die voor PJP werkzaam zijn, respectievelijk alle personen die bij de uitvoering door PJP van enige opdracht zijn ingeschakeld en tevens voor alle personen voor wier handelen of nalaten PJP aansprakelijk zou kunnen zijn.
3.3     De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Cliënt wordt door PJP uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 4 De overeenkomst
4.1     De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat PJP de opdrachtbevestiging aan Cliënt heeft verstuurd en het door Cliënt gegeven akkoord hierop door PJP retour is ontvangen. De opdrachtbevestiging is gebaseerd op de door Cliënt aan PJP verstrekte informatie. De opdrachtbevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.
4.2    Een Opdracht wordt uitsluitend aanvaard door PJP als zodanig en namens haar uitgevoerd, ook als het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoelding is dat de Opdracht door een bepaald persoon wordt uitgevoerd, een en ander met terzijdestelling van het bepaalde in de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW.

Artikel 5 Verplichtingen Cliënt
5.1     Cliënt dient zorg te dragen voor het tijdig, juist en volledig verstrekken van door PJP gevraagde en/of voor de training/coaching of het programma benodigde essentiële informatie.
5.2     Cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie. Cliënt vrijwaart PJP voor schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige informatie.
5.3    Indien PJP extra kosten moet maken als gevolg van het niet, niet tijdig of niet behoorlijk verstrekken van de door PJP gevraagde informatie, komen deze voor rekening van Cliënt.
5.4    PJP heeft het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Cliënt aan de in artikel 5.1 genoemde verplichting heeft voldaan.
5.5    Cliënt dient zich, vanuit een positieve grondhouding, coöperatief op te stellen bij het volgen van een programma/training/coaching.

Artikel 6 Uitvoering Overeenkomst

  • PJP zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die redelijkerwijs van haar kan worden verwacht. Op PJP rust een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.
  • PJP bepaalt de wijze waarop de Overeenkomst wordt uitgevoerd.
  • PJP heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door een door PJP aan te wijzen derde.

Artikel 7 Wijziging in de Overeenkomst
7.1      Wijzigingen in de Overeenkomst door Cliënt die door PJP niet konden worden voorzien en meerwerk veroorzaken, zal PJP bij Cliënt in rekening brengen conform het afgesproken honorarium. Er is in ieder geval sprake van meerwerk indien PJP de werkzaamheden opnieuw of anders moet organiseren c.q. uitvoeren als gevolg van het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie door Cliënt. PJP is gerechtigd de kosten voor meerwerk op basis van nacalculatie in rekening te brengen bij Cliënt.
7.2     Door Cliënt na het sluiten van de Overeenkomst alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering van de Overeenkomst, dient Cliënt tijdig en schriftelijk aan PJP ter kennis te brengen. Een wijziging in c.q. aanvulling op de Overeenkomst geldt slechts indien deze door zowel PJP als Cliënt is aanvaard.
7.3     Wijzigingen die Cliënt aanbrengt in de al gesloten Overeenkomst kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen data verschuiven. De factuurdatum of -data zoals overeenkomen blijft/blijven echter ongewijzigd.

Artikel 8 Honorarium en kosten
8.1     PJP werkt op basis van een honorarium. De hoogte van het honorarium is vastgelegd in de Overeenkomst. Daarnaast kan PJP kosten in rekening brengen bij Cliënt voor bijvoorbeeld eventuele reistijd en reis- en verblijfskosten, voor zover redelijk.
8.2    De declaraties van eventueel door PJP ingeschakelde derden worden separaat aan Cliënt in rekening gebracht.

Artikel 9 Betaling
9.1      Betaling door Cliënt van de aan PJP verschuldigde bedragen dient, zonder dat Cliënt recht heeft op enige aftrek, korting, opschorting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. De dag van betaling is de dag van bijschrijving van het verschuldigde op de rekening van PJP. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting van Cliënt niet op.
9.2     Indien Cliënt niet binnen de in het eerste lid van dit artikel genoemde termijn heeft betaald, is Cliënt is verzuim en is PJP gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen.

Artikel 10 Overmacht
10.1    Als PJP de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen door overmacht in de zin van artikel 6:75 BW dan worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat PJP alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan ziekte aan de zijde van PJP.
10.2    Indien sprake is van overmacht als bedoeld in het eerste lid, zijn partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat Cliënt recht heeft op enige vorm van schadevergoeding.
10.3   Indien PJP bij het intreden van de overmachtssituatie al gedeeltelijk aan de overeengekomen verplichtingen heeft voldaan, is PJP gerechtigd de verrichte werkzaamheden afzonderlijk en tussentijds te factureren en dient Cliënt deze factuur te voldoen binnen de daarvoor gestelde termijn.

Artikel 11 Intellectuele eigendom
11.1      Het uitvoeren van de Overeenkomt door PJP houdt niet tevens in de overdracht van intellectuele eigendomsrechten (waaronder onder meer, maar niet uitsluitend auteursrechten, modelrechten en/of octrooirechten) die bij PJP rusten. Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaat tijdens, of voortvloeien uit, de uitvoering van de Overeenkomst behoren toe aan PJP of haar licentiegevers.
11.2     Alle door PJP ten behoeve van Cliënt verstrekte stukken zijn uitsluitend te gebruiken door Cliënt.
11.3     Het is Cliënt uitdrukkelijk verboden om de producten, diensten en/of merken waarop de intellectuele eigendomsrechten van PJP rusten, dan wel producten, diensten en/of merken waarop intellectuele eigendomsrechten rusten in verband met het gebruik waarvan PJP gebruiksrechten heeft verworven, te verveelvoudigen, te openbaren, te exploiteren of ter kennis van derden te brengen, al dan niet tegen een vergoeding. Hierbij gaat het bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) om trainingen, programma’s, documenten, brochures, handouts, voordrachten, oefeningen, aanbiedingen, uitingen op internet of de website van PJP, e-mails, modellen, technieken, rapporten, computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten, templates, macro’s en andere geestesproducten en andere bescheiden en informatie die voortkomen uit de werkzaamheden van PJP.
11.4     Het is niet toegestaan om enige aanduiding over rechten uit door PJP geleverde informatie te verwijderen of te wijzigen.

Artikel 12 Aansprakelijkheid en vrijwaringen
12.1     PJP is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van de uitvoering van de Overeenkomst, tenzij Cliënt bewijs dat de schade is ontstaan door opzet of grove schuld aan de zijde van PJP.
12.2    Indien PJP aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans tot dat gedeelte van het bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
12.3    PJP is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen (maar niet uitsluitend) gevolgschade.
12.4   Cliënt vrijwaart PJP (en door haar ingeschakelde derden daaronder eveneens begrepen) voor aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden die het gevolg is van het handelen of nalaten van Cliënt.

Artikel 13 Opzegging
13.1     PJP en Cliënt kunnen te allen tijde (tussentijds) de overeenkomst opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van twee weken. Opzegging dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief aan het kantooradres van PJP ofwel via een e-mail aan het (zakelijke) e-mailadres van PJP.
13.2    PJP is in ieder geval gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen indien Cliënt niet, niet tijdig of niet volledig de verzochte informatie aanlevert bij PJP.
13.3    Als de Overeenkomst wordt opgezegd voordat de Opdracht is voltooid, is PJP niet verplicht tot restitutie pro rata van het door Cliënt betaalde bedrag en is Cliënt onverminderd gehouden eventueel nog verschuldigde betalingstermijnen aan PJP te voldoen.

Artikel 14 Geheimhouding
14.1    PJP zal geen inhoudelijke informatie openbaar maken die zij in het kader van de uitvoering van een overeenkomst heeft ontvangen van Cliënt, tenzij anders is overeengekomen of indien PJP daartoe is gehouden op grond van wet- of regelgeving of een rechterlijke uitspraak.
14.2   Cliënt is gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die Cliënt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door PJP is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Bij twijfel wordt de informatie als vertrouwelijk aangemerkt.

Artikel 15 Verwerking Persoonsgegevens
15.1    Voor zover PJP bij de uitvoering van de werkzaamheden in het kader van de Overeenkomst persoonsgegevens verwerkt, zullen deze op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt, overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
15.2    PJP benoemt Cliënt alleen op social media, in referenties of anderszins online of offline na voorafgaande goedkeuring daarvoor van Cliënt.

Artikel 16 Toepasselijk recht en forumkeuze
16.1    Op de rechtsverhoudingen tussen PJP en Cliënt is Nederlands recht van toepassing.
16.2   Geschillen zullen uitsluitend worden beslist door de rechtbank in het arrondissement waar PJP is gevestigd. Indien Cliënt een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, heeft Cliënt een maand de tijd, te rekenen vanaf het moment dat PJP zich op het onderhavige forumkeuzebeding beroept, om voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen. Cliënt dient dit dan tijdig schriftelijk kenbaar te maken aan PJP.

Artikel 17 Reparatieclausule nietigheden
17.1     Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de onderliggende Overeenkomst geheel of gedeeltelijk nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit als gevolg van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak of anderszins, heeft dit geen gevolg voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de onderliggende Overeenkomst.
17.2    Indien op enige bepaling in de Overeenkomst of op een gedeelte van de Overeenkomst rechtens geen beroep kan worden gedaan, blijft het overige gedeelte van de Overeenkomst onverminderd van kracht, met dien verstande dat de bepaling op het gedeelte waarop geen beroep kan worden gedaan, geacht moet worden zodanig te zijn aangepast dat een beroep daarop wel mogelijk is waarbij de intentie van partijen bij de oorspronkelijke bepaling c.q. het oorspronkelijke gedeelte zoveel mogelijk in stand blijft.